Kasutustingimused

Kasutustingimused

 

1. Kasutustingimustega nõustumine

 

2. Tingimuste muutmine

 

3. Eraelu puutumatuse poliitika

 

4. Lahtiütlused

 

5. Registreerimine

 

6. Toetaja

 

7. Vastutuse piiratus

 

8. Kolmandate osapoolte sisu/tarkvara

 

9. Autoriõigused ja kaubamärgid

 

10. Omandiõigused veebilehel

 

11.USA autoriõiguste rikkumise nõuded

 

12. Hüvitamine ja vabastamine

 

13. Lehe sulgemine

 

14. Philipsi tooted

 

15. „Safe Harbor“ avaldus vastavalt seadusele Private Securities Litigation Reform Act of 1995

 

16. Vaidluste lahendamine

 

17. Eraldatavus

 

18. Loobumisest keeldumine

 

19. Päised

Kasutustingimused

 

Seda veebilehte (edaspidi veebileht) pakub teile Philips Baltic, Ziedleju iela 2, Mārupes novads, LV 2167, Mārupe, Latvija ("Philips").

Järgnevad kasutustingimused reguleerivad sellele veebilehele sisenemist ja selle kasutamisele teie poolt. Lisaks võivad konkreetsemad tingimused ja nõudmised rakenduda konkreetsele sisule, andmetele, materjalidele või teabele, mis leidub sellel veebilehel või on selle kaudu kättesaadav (edaspidi sisu) ning konkreetsele sisule, andmetele, materjalidele ja teabele, mida te võite üles laadida, esitada ja/või avaldada sellel veebilehel (edaspidi kasutajasisu) või tehingutele, mida sõlmitakse selle veebilehe kaudu. Sellised konkreetsed tingimused võivad täiendada käesolevaid kasutustingimusi

1. Kasutustingimustega nõustumine

 

Sellele veebilehele sisenedes või seda kasutades nõustute olema juriidiliselt seotud nende kasutustingimustega ning kõigi nendes sisalduvate tingimustega, samuti kõigi veebilehel leiduvate täiendavate tingimustega. Kui te kõigi nende tingimustega EI nõustu, siis EI või te sellele veebilehele siseneda ega seda kasutada.

2. Tingimuste muutmine

 

Philipsil on õigus neid tingimusi igal ajal muuta. Sellised muudetud kasutustingimused jõustuvad alates nende avaldamiselt lehel. Kui te jätkate veebilehe kasutamist pärast sellist avaldamist, siis tähendab see antud muudatustega nõustumist. Teil on soovitav kõiki rakendatavaid tingimusi regulaarselt üle vaadata. Teistel Philipsi lehtedel võivad olla oma kasutustingimused, mis kehtivad ainult neil veebilehtedel.

 

Philipsil on õigus veebilehte või selle sisu igal ajal ilma ette hoiatamata muuta, uuendada või kustutada. Philipsil on õigus igal ajal viivitamatult, hoiatuseta ja põhjenduseta omal äranägemisel piirata, keelata või lõpetada iga isiku pääs veebilehele või selle mistahes osale.

3. Eraelu puutumatuse poliitika

 

Selle veebilehe kaudu või jaoks kogutud isikuandmeid kasutatakse üksnes vastavalt Philipsi eraelu puutumatuse poliitikale ning need kasutustingimused järgivad sellel veebilehel avaldatud eraelu puutumatuse poliitikat.

4. Lahtiütlused

 

 

KOGU TEAVE (SEALHULGAS, ILMA ERANDITETA, TEKST, PILDID, GRAAFIKA, LINGID JA MUUD MATERJALID) SELLEL VEEBILEHEL ESITATAKSE OLEMASOLEVAL KUJUL JA KÄTTESAADAVAL KUJUL. PHILIPS, SELLE TÜTAR- JA SIDUSETTEVÕTTED, PARTNERID, LITSENTSIANDJAD, KAUBAMÄRGILITSENTSIDE KASUTAJAD JA TARNIJAD LOOBUVAD KÄESOLEVAGA SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES IGASUGUSTEST SELGESÕNALISTEST VÕI KAUDSETEST KINNITUSTEST JA TAGATISTEST, SH TAGATISTEST KAUBASTATAVUSE, MISTAHES KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE, ÕIGUSTE MITTERIKKUMISE NING KÄESOLEVA VEEBILEHE TEGEVUSEGA SEOSES KA SISU JA KASUTAJASISU SUHTES. Ei Philips ega selle tütar- ja sidusettevõtted, partnerid, litsentsiandjad, kaubamärgilitsentside omanikud või tarnijad taga ega kinnita, et (i) veebileht vastab teie nõudmistele, (ii) et veebileht toimib katkestusteta, õigeaegselt, turvaliselt ning vigadeta ega (iii) tulemused, mida veebilehte (sh ka mistahes teavet ja materjale sellel veebilehel) kasutades saadakse, on korrektsed, täielikud, täpsed, usaldusväärsed või vastavad muul viisil teie nõudmistele.

 

See on avalik veebileht. Te ei peaks eeldama konfidentsiaalsust mistahes kasutajasisu suhtes, mida te sellel veebilehel esitate. Ärge esitage siin konfidentsiaalset teavet.

 

Philips, selle tütar- ning sidusettevõtted, partnerid, litsentsiandjad, kaubamärgilitsentside omanikud ega tarnijad ei vastuta katkestuste ega puudujääkide eest interneti-, võrgu- või majutusteenuste töös ega taga, et veebileht, seda veebilehte kättesaadavaks tegevad teenused või Philipsi poolt edastatav elektrooniline side on vaba viirustest või muudest kahjulikest nähtustest.

 

Mistahes materjalide allalaadimine või muul viisil käesoleva veebilehe kaudu hankimine toimub teie enda vastutusel. Selliste materjalide allalaadimisest tingitud andmekadude ja kahjude eest oma arvutisüsteemis vastutate ainuisikuliselt teie ise.

5. Registreerimine

 

Veebilehe teatud aladele pääsemine ja teatud funktsioonide või võimaluste kasutamine veebilehel võib nõuda teie registreerimist kasutajana. Selline registreerimine on tasuta.

 

Registreerimisel peate valima unikaalse kasutajanime ja parooli ning samuti peate esitama unikaalse, kehtiva, kasutusel oleva ja kontrollitava e-posti aadressi. Topelt-kasutajanimed ja e-posti aadressid pole lubatud, seega, kui teie poolt sisestatud nimi või aadress on juba kasutusel, siis palutakse teil valida mõni teine. Saadame teile kinnitus-e-kirja teie registreerimisteabega. Juhul kui sellise info esitamine mingil põhjusel ebaõnnestub, siis võidakse sellist registreeringut nõudvatele aladele pääsu või nende kasutamist ja vastavate funktsioonide kasutamist piirata. Teil on kohustus oma registreeringut täpsena ja kaasajastatuna hoidmiseks uuendada. Oma parooli konfidentsiaalsuse ja turvalisuse eest vastutate ainuisikuliselt teie ise. Meil on õigus muuta teie kasutajanime, kustutada teie poolt esitatud sisu veebilehelt, keelduda teie registreerimisest või tühistada teie registreeringut, kui te kasutate kasutajanime, mis meie ainuisikulisel hinnangul on ebasünnis, ebakorrektne, ahistav või muul viisil sobimatu. Samuti olete teie ainuisikuliselt vastutav pääsu piiramise eest oma arvuti(te)le. Te nõustute vastutama mistahes tegevuse eest, mis toimub, kasutades teie kontot, kasutajanime ja/või parooli, mis on tingitud teie tegevusest, tegevusetusest või hooletusest. Kui saate teada mistahes kahtlasest või lubamatust tegevusest seoses teie konto, kasutajanime ja/või parooliga, siis kohustute viivitamatult võtma meiega ühendust e-posti teel https://www.philips.com/siteowner. Me võime omal äranägemisel tõkestada registreerimised mistahes konkreetselt e-posti teenuselt või ISPlt.

6. Toetaja

 

Esitades veebilehele mistahes kasutajasisu, nõustute sellega, et materjal on korrektne, konstruktiivne ja asjakohane ega sisalda midagi, mis võib olla ebaseaduslik või muul moel avaldamiseks sobimatu, sealhulgas (1) laimava või teist isikut kahjustava sisuga materjali, (2) materjali, mis võib kahjustada teist isikut või tema omandit või isikut või organisatsiooni muul viisil laimata või häirida, (3) materjali, mis võib rikkuda teise isiku seaduslikke õigusi (sh õigust eraelu puutumatusele või avalikkusele), (4) materjale, mis on pornograafilised, sündsusetud, ropud, vulgaarsed või ähvardavad, (5) mis on kultuuriliselt, etniliselt või muul moel ebasobivad või (6) mis soosivad või innustavad ebaseaduslikku tegevust.

 

Te peate rakendama mõistlikke jõupingutusi viiruste ja muude nakkavate või kahjulike omaduste kontrollimiseks ja kõrvaldamiseks enne materjali esitamist. Samuti ei või te sellel veebilehel edastada kettkirju, püramiidskeeme, uuringuid ega ärilisi pakkumisi. Samuti on teil keelatud võltsida päiseid ja manipuleerida identiteedi või muude andmetega, et varjata meie veebilehe kaudu edastatava sisu või kasutajasisu päritolu ning manipuleerida oma viibimisega veebilehel. Teil on keelatud segada ja häirida meie lehti, servereid ja võrke ning teha toiminguid, mis põhjustavad meie infrastruktuurile ebamõistlikult või ebaproportsionaalselt suure koormuse.

 

Te kinnitate ja garanteerite, et veebilehele esitatud kasutajasisu ei riku teiste isikute omandiõigusi, sealhulgas autoriõigusi, kaubamärke, patente ega mingeid konfidentsiaalsuskohustusi.

 

Te mõistate ja olete nõus, et kõiki teie ideid, esitatud infot või arutelusid ning muud teie poolt veebilehele saadetud kasutajasisu, mis ei kuulu intellektuaalomandi õiguste kaitse alla, võivad kõik teised toetajad kasutada ilma kompensatsiooni ja viitamiseta.

 

Käesolevaga annate Philipsile, tema tütar- ja sidusettevõtetele, kaubamärgilitsentsi kasutajatele ja teistele partneritele kogu maailmas tagasivõtmatu, kasutustasuta, mitte-ainuõigusliku, edasi litsentsitava ja võõrandatava õiguse teie poolt esitatud kasutajasisu kasutada, paljundada, luua selle alusel tuletatud teoseid, levitada, avalikult esitada, edastada ja avaldada sellel veebilehel või mistahes teisel Philipsi veebilehel või Philipsi turundus- või avaliku suhtluse materjalides mistahes meedias.

 

Teie olete ainuisikuliselt vastutav oma kasutajasisu ning selle postitamise, esitamise ja/või avaldamise tagajärgede eest. Philips võib, kuid pole kohustatud kasutajasisu eelnevalt ja/või tagantjärele läbi vaatama ja jälgima. Seejuures tunnistate te, et meie jaoks on võimatu jälgida ja läbi vaadata kogu kasutajasisu. Philips, tema tütar- ja sidusettevõtted, partnerid, litsentsiandjad, kaubamärgilitsentsi kasutajad ja tarnijad ei võta ega saa võtta vastutust kolmandate isikute poolt veebilehele postitatud kasutajasisu täpsuse, täielikkuse, kvaliteedi või kehtivuse eest.

 

Philips ei toeta mingit kasutajasisu ega selles sisalduvaid arvamusi, soovitusi või nõuandeid ning Philips loobub selgesõnaliselt igasugusest vastutusest seoses kasutajasisuga.

 

Philipsil on ainuisikuline õigus ja võimalus mistahes põhjusel, igal ajal ning ilma hoiatamata ja nõusolekut taotlemata, omal äranägemisel redigeerida ja/või kustutada ja muud kasutajasisu, mis on ebasobiv, ebakorrektne või rikub muul viisil neid kasutustingimusi. Kõigil kasutajatel, kes usuvad, et esitatud sisu on ebasobiv või ebakorrektne, soovitatakse tungivalt võtta Philipsiga viivitamatult ühendust e-posti aadressil . Sellise teate saamisel teeme mõistlikke jõupingutusi meie poolt vajalikuks peetavate toimingute sooritamiseks mõistliku ajavahemiku jooksul. Kuna tegu on käsitsi tehtavate toimingutega, siis peate arvestama, et me ei pruugi olla võimelised eemaldama või redigeerima konkreetset kasutajasisu viivitamatult.

7. Vastutuse piiratus

 

PHILIPS EGA ÜKSKI TEMA TÜTARETTEVÕTETEST, SIDUSETTEVÕTETEST, PARTNERITEST, LITSENTSIANDJATEST, KAUBAMÄRGILITSENTSI KASUTAJATEST VÕI TARNIJATEST EI VASTUTA MINGITE KAUDSETE, PÕHJUSLIKE, KARISTUSLIKE, ERILISTE, JUHUSLIKE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD VÕI ON SEOTUD SELLE VEEBILEHE, SELLE SISU VÕI KASUTAJASISU JUURDEPÄÄSU, KASUTAMISE VÕI SELLE VÕIMATUSEGA, ISEGI KUI PHILIPSIT ON TEAVITATUD SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST, VÄLJA ARVATUD JUHUL KUI SELLISED KAHJUD TULENEVAD PETTUSEST VÕI EKSITAVAST VÄITEST PHILIPSI POOLT.

 

Kui te elate riigis või osariigis, mis ei luba mõnda jaotises 4 esitatud vastutuse piirangut või garantiidest lahtiütlust, siis teile sellised piirangud ei rakendu, ent üksnes määral, mil need pole lubatavad. Sellisel juhul on need piirangut piiratud suurima seaduses lubatud määraga.

8. Kolmandate osapoolte sisu/tarkvara

 

Philips ei vastuta mistahes kolmandate isikute veebilehtede sisu eest, millised võivad olla veebilehelt lingitud hüperlingi kaudu, olenemata sellest, kas sellise hüperlingi esitab veebileht või kolmas isik vastavalt kasutustingimustele. Mistahes link meie veebilehelt teisele veebilehele ei tähenda sellise teise lehe sisuga nõustumist ning sellise meie veebilehelt lingitud veebilehe sisu täpsuse, ajakohasuse või sobivuse suhtes ei anta mingeid hinnanguid ega tagatisi ning me ei võta selle eest vastutust.

 

Igasugune tarkvara, mis tehakse kättesaadavaks veebilehelt või selle kaudu, on litsentsitud vastavalt kehtiva litsentsilepingu tingimustele. Kui kohaldatavas litsentsilepingus pole sätestatud teisiti, siis on tarkvara mõeldud üksnes lõppkasutajatele ning tarkvara mistahes edasine kopeerimine, paljundamine ja edasine levitamine on keelatud. MISTAHES GARANTIID SELLISE TARKVARA SUHTES KEHTIVAD ÜKSNES LITSENTSILEPINGUS SÄTESTATUD ULATUSES. KÄESOLEVAGA LOOBUB PHILIPS IGASUGUSTEST TÄIENDAVATEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS GARANTIIDEST TARKVARA KAUBASTATAVUSE, EESMÄRGIKS SOBIVUSE JA ÕIGUSTE MITTERIKKUMISE SUHTES.

9. Autoriõigused ja kaubamärgid

 

Autoriõigused ja kõik muud intellektuaalomandi õigused Philipsi, tema sidus-ja tütarettevõtete, kaubamärgilitsentsi kasutajate ja/või teiste partnerite poolt pakutava sisu, veebilehe käitamise ja avaldamise tarkvara, veebilehe andmekoondite ning veebilehe korralduse, kujunduse ja ülesehituse üle kuuluvad kõik äriühingule Koninklijke Philips N.V. ja/või tema kaubamärgilitsentsi kasutajatele, teistele partneritele või litsentsiandjatele. Kõik õigused sisule, mida pole selgesõnaliselt üle antud, on kaitstud.

 

PHILIPS on Koninklijke Philips .N.V. registreeritud kaubamärk.

 

PHILIPS ja kõik teised Koninklijke Philips N.V. ja tema sidusettevõtete registreeritud kaubamärgid on äriühingu oluline vara. Nende kaubamärkide korrektne kasutamine on oluline ja te peate meie ettevõtte toodetele ja teenustele viidates järgima Philipsi juhiseid. Täpsemat teavet leiate siit.

 

Nime PHILIPS kasutamise ja registreerimise ainuõigus kuulub meie äriühingule. Te ei või registreerida ega kasutada äriühingu nime, juriidilist nime, kaubamärginime, domeeninime ega muud nime, tunnust või kirjeldust, mille osaks on Philipsi nimi, sellele sarnane nimi või Philipsi nime osa, samuti ei või see sisaldada mistahes muud äriühingule Koninklijke Philips N.V. kuuluvat registreeritud kaubamärki.

10. Omandiõigused veebilehel

 

See veebileht on oma olemuselt avalik ja igasugune sellel esitatud teave loetakse mittekonfidentsiaalseks. Te kinnitate, et igasugune teie poolt esitatud kasutajasisus sisalduva leiutise esitamine tähendab kehtivate patendiseaduste mõistes selle avaldamist.

 

Te kinnitate, et igasugusele veebilehel esitatud ja/või käsitletud kasutajasisule võivad kohalduda Philipsi, tema tütar- ja sidusettevõtete, kaubamärgilitsentsi kasutajate, teiste partnerite või kolmandate isikute patendid, autoriõigused, kaubamärgid ja muud intellektuaalomandi õigused. Kui te soovite kasutada sellel veebilehel avaldatud ideid, ettepanekuid, soovitusi, lahendusi või muud kasutajasisu, siis vastutate teie intellektuaalomandi küsimuste eelneva lahendamise eest.

11. USA autoriõiguste rikkumise nõuded

 

Kui te teate või kahtlustate, et mistahes materjali sellel veebilehel (sealhulgas foorumis postitatud materjali) on kasutatud või kopeeritud viisil, mis sisaldab autoriõiguste rikkumist, siis palun saatke vastav teave Philipsi allpool näidatud esindajale. Vastavalt U.S. Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. Sec. 512(c)(3) peab teie teade vastama järgmistele nõuetele:

 

autoriõiguste omaniku või väidetavalt rikutud õiguste ainuomaniku nimel tegutsemise õigusega isiku füüsiline või elektrooniline allkiri;

tuvastada tuleb autoriõigusega kaitstud töö, mille suhtes on õigusi rikutud; juhul kui üks teade katab mitut autoriõigusega kaitstud tööd ühel võrgulehel, siis tuleb esitada selliste tööde täielik loend nimetatud lehel;

tuvastada tuleb väidetavalt õigusi rikkuv või rikkumise objektiks olev materjal, mis tuleb eemaldada või millele juurdepääs tuleb lõpetada, samuti tuleb esitada piisav teave, mis võimaldab meil materjali asukoha leida;

esitada tuleb piisav teave, mis võimaldab meil teiega kontakti võtta, näiteks aadress, telefoninumber ja võimaluse korral elektronposti aadress, millel teiega on võimalik kontakti saada;

teiepoolne kinnitus, et te olete heauskselt veendunud, et materjali kasutamiseks viisil, mille suhtes kaebus on esitatud, ei ole autoriõiguste omaniku või tema esindaja luba või seaduslikku õigust.

kinnitused, et teates sisalduv teave on õige ning et olete kas autoriõiguste omanik või väidetavalt rikutud õiguste ainuomaniku nimel tegutsemise õigusega isik;

 

Volitatud esindajaga, kellele tuleb saata autoriõiguste rikkumise teade, saab kontakti järgmiselt:

 

Posti teel: Philips International B.V.,
Juriidiline osakond
Amstelplein 2
Breitner Center
PO Box 77900
Amsterdam
Holland

 

Faksi teel: Philips International B.V.,
Juriidiline osakond
Amsterdam
Holland
+ 31 20 5977230

 

Eelnev teave on mõeldud üksnes Philipsi teavitamiseks teie autoriõiguste rikkumisest. Kõik muud päringud, näiteks toodetega seotud küsimused ja taotlused, samuti küsimused seoses sobimatute postituste ja/või sisuga, jäävad sellel aadressil vastamata.

12. Hüvitamine ja vabastamine

 

Te kohustute vabastama Philipsi, tema tütar- ja sidusettevõtted, kaubamärgilitsentsi kasutajad, muud partnerid ja tarnijad ning nende töötajad, juhatuse liikmed, aktsionärid juriidilised esindajad, esindajad, õigusjärglased ja volitatud isikud igasugusest vastutusest mistahes kahjude ja kulude eest, (sh mõistlikud õigus- ja kohtukulud), mis tulenevad teie poolt veebilehele saadetud postitustest, sisust või mistahes sõnumite, andmete, materjali või muu kasutajasisu saatmisest veebilehele või käesolevate kasutustingimuste rikkumisest teie poolt. Juhul kui teie poolt saadetud sõnum või muu kasutajasisu põhjustab kaebusi või õigusmenetlusi, on Philipsil õigus avaldada teie isikut ja muid isikuandmeid, mis Philipsil teie kohta on.

 

Kui teil on vaidlus ühe või mitme kasutajaga, siis vabastate te Philipsi, tema tütar- ja sidusettevõtted, partnerid ja tarnijad ning nende töötajad, juhatuse liikmed, aktsionärid, juriidilised esindajad, esindajad, õigusjärglased ja volitatud isikud igasugusest vastutusest mistahes nõuete ja kahju (nii tegelike kui kaudsete) eest, mis on seotud selliste vaidlustega.

13. Lehe sulgemine

 

Meil on ainuõigus veebilehte või selle osa sulgeda mistahes põhjusel ja igal ajal ilma ette teatamata ja nõusolekut küsimata. Me ei vastuta veebilehele esitatud sisu ja/või kasutajasisu säilitamise ega kustutamise eest.

14. Philipsi tooted

 

Veebilehel võib olla viiteid konkreetsetele Philipsi toodetele ja teenustele, mis ei pruugi olla (hetkel) konkreetses riigis kättesaadavad. Sellised viited ei tähenda ega taga, et sellised tooted või teenused mistahes ajal mingis konkreetses riigis kättesaadavaks tehakse. Täiendava teabe saamiseks võtke palun ühendust oma kohaliku Philipsi esindajaga.

15. „Safe Harbor“ avaldus vastavalt seadusele Private Securities Litigation Reform Act of 1995

 

Teave sellel veebilehel võib sisaldada teatud tulevikku suunatud väiteid seoses Philipsi finantsseisundi, tegevustulemuste ja äriga, samuti Philipsi teatud plaane ja eesmärke nimetatud küsimustes. Me hoiatame lugejaid, et ükski tulevikku suunatud väide ei ole tagatiseks tulevasele tegevusele või tulemustele ning tegelikud tulemused võivad oluliselt erineda tulevikku suunatud väidetes sisalduvatest. Näideteks tulevikku suunatud väidetest on väited, mida me esitame oma strateegia, käibe kasvu prognooside, tulevase EBITA ja kulude kokkuhoiu kohta, meie põhitegevuse tulevase arengu, samuti tulevaste ülevõtmistehingute kasumlikkuse ja kapitalipositsiooni kohta. Oma olemuse tõttu kaasneb tulevikku suunatud väidetega risk ja ebakindlus, kuna need on seotud tulevaste sündmuste ja asjaoludega ning on palju tegureid, mis võivad põhjustada tegelike tulemuste ja arengute olulise erinevuse sellistes tulevikku suunatud väidetes väljendatutest või eeldatutest. Muuhulgas mõjutavad tulevikku suunatud väiteid kodumaised ja globaalsed majandus- ja äritingimused, meie strateegia elluviimise edukus, meie suutlikkus tuvastada ja läbi viia edukaid ülevõtmisi ning selliste ülevõetud ettevõtete edukas integreerimine meie ärisse, tarbijate eelistused meie olemasolevate ja uute toodete suhtes, meie suutlikkus arendada ja turustada uusi tooteid, meie suutlikkus oma strateegia eeliseid realiseerida, riiklike ja järelvalveasutuste poliitika ja tegevus, muutused seadusandluses ja konkurentsi mõju – mille seas on rida tegureid, mida me juhtida ei saa. Selle tõttu võivad meie tegelikud tulemused tulevikus erineda märkimisväärselt meie plaanidest, eesmärkidest ja ootustest, nagu tulevikku suunatud väited neid väljendavad. Täiendavaid riske ja tegureid on kirjeldatud dokumentides, mis on esitatud USA Väärtpaberi- ja börsikomisjonile (SEC), nende hulgas meie viimases aastaaruandes vormil 20-F, mis on leitav SEC veebilehel www.sec.gov. Kõik meie poolt või meie nimel tehtud tulevikku suunatud väited kehtivad ainult nende tegemise kuupäeva seisuga. Me ei värskenda tulevikku suunatud väiteid, peegeldamaks mistahes muutusi nendega seotud ootustes või mistahes muutusi sündmustes, tingimustes või asjaoludes, millel sellised väited põhinesid. Lugeja peaks aga tutvuma kõigi täiendustega, mida me oleme teinud või võime teha SEC-le esitatud dokumentides.

16. Vaidluste lahendamine

 

Leping on koostatud vastavalt Inglismaa ja Walesi seadustele. Juhul kui te nõustute esitama vaide, nõude või õigusmenetluse, mis tuleneb või on seotud käesolevate kasutustingimustega või selle veebilehe kasutamisega teie poolt, sh sellise, mis on seotud nende kasutustingimuste olemasolu või kehtivusega, eksklusiivselt Ühendkuningriigi kohtule, siis nõustute alluma Ühendkuningriigi mitte-eksklusiivsele õiguspädevusele.

17. Eraldatavus

 

Kui nende kasutustingimuste mistahes säte osutub kehtetuks või jõustamatuks, siis asendatakse kehtetu või jõustamatu säte kehtiva, jõustatava sättega, mis vastab võimalikult täpselt algse sätte mõttele ning jõustatakse allesjäänud sätted.

18. Loobumisest keeldumine

 

Kui Philips käesolevate kasutustingimuste mistahes osa ei jõusta, siis ei tähenda see loobumist Philipsi õigustest kasutustingimuste alusel ühegi isiku suhtes minevikus ega tulevikus. Raha laekumist Philipsile ega isiku tuginemist Philipsi tegevusele ei saa käsitleda loobumisena nendest kasutustingimustest. Juriidiliselt kehtib üksnes konkreetne kirjalik loobumine, mis on allkirjastatud Philipsi volitatud esindaja poolt.

19. Päised

 

Kasutustingimuste jaotiste päiseid on kasutatud üksnes mugavuse huvides ning need ei kuulu selle teksti juurde ega mõjuta mingil moel kasutustingimuste tähendust ega tõlgendust.

 

Täname teid meie veebilehega liitumast.

 

Viimane uuendus: 15. jaanuar 2014

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Meie saiti saab kõige paremini vaadata Microsoft Edge, Google Chrome või Firefox uusima versiooniga.