Philipsi kasutustingimused Internetiühendusega toode

Õnnitleme teid Internetiühenduse funktsiooniga Philipsi toote (edaspidi: Seade) ostmise puhul.

 

Internetiühenduse funktsioon võimaldab juurdepääsu kolmandate osapoolte teenustele, sisule, tarkvarale ja toodetele internetis Philipsi teenuste portaali (edaspidi „Portaal”) kaudu ja annab juurdepääsu avatud internetile.

A. Kasutustingimused.

 

1. Teie suhe Philipsiga

 

1.1 Teiepoolne Portaali ja selle kaudu mistahes kolmandate osapoolte pakutavate toodete, sisu (nt veebilehed, pildid, videosisuteenused, muusikateenused jms), tarkvara ja teenuste (nimetatakse ühiselt „Teenusteks”) kasutamine allub teie ja Philipsi vahel sõlmitud seadusliku lepingu tingimustele („Philips” tähendab Philips Consumer Lifestyle B.V., High Tech Campus 37, 5656 AE, Eindhoven, Holland).

 

1.2 Teie seaduslik leping Philipsiga koosneb järgmistest osadest (nimetatakse ühiselt: „Kasutustingimused”):

(A) Kasutustingimused;

 

(B) Philipsi privaatsuspoliitika;

 

(C) Philipsi autoriõiguse poliitika;

 

(D) Teave meie kohta.

 
1.3 Kasutustingimused moodustavad juriidiliselt siduva lepingu teie ja Philipsi vahel, mis hõlmab teiepoolset Portaali kasutamist juurdepääsuks Teenustele ja avatud internetile. Teenuseid pakuvad teile kolmandad osapooled (mitte Philips!). Seetõttu varuge aega, et lugeda Kasutustingimused hoolikalt läbi. Peaksite Kasutustingimused välja printima. Vastavaid dokumente saate lugeda ka aadressil www.philips.com/terms.
 
1.4 Käesolevad Kasutustingimused täiendavad ja ei asenda mistahes tingimusi ega lahtiütlemisi, mis kaasnesid Seadme ostuga. Kõik taolised tingimused ja lahtiütlemised kehtivad täies mahus.

 

2. Kasutustingimustega nõustumine

 

2.1 Portaali kasutamiseks ja Teenustele juurdepääsuks peate esmalt Kasutustingimustega nõustuma. Kui te ei nõustu Kasutustingimustega, siis te ei tohi kasutada Portaali ega Teenuseid.

 

2.2 Seadme ja Teenuste kasutamine sätestab, et nõustute käesolevate Kasutustingimustega. Te mõistate ja nõustute, et Philips käsitleb teiepoolset Portaali kasutamist sellest hetkest Kasutustingimustega nõustumisena. Kui te ei nõustu nende tingimustega, võite oma seadme ostukohta tagasi anda.

 

2.3 Nende Kasutustingimuste järgimise eest vastutamiseks peate olema vähemalt 18 aastat vana, Kui olete vähem kui 18 aasta vana, tohite te Seadet kasutada vaid tingimusel, et üks teie vanematest või seaduslikest esindajatest võtab endale vastutuse nende Kasutustingimuste täitmise eest. Seadme kasutamist loetakse teiepoolseks märguandeks sellest, et te olete kas vähemalt 18 aastat vana või juhul, kui te olete vähem kui 18 aastat vana, siis teie vanem või seaduslik esindaja on endale võtnud vastutuse Kasutustingimuste järgimise eest.

3. Portaali kasutamine

 

Portaali kasutamine ja juurdepääs teenustele sõltub Seadmeni ulatuvast toimivast internetiühendusest. Philips tagab Portaali, kui see on kättesaadav ja sellisena ‘nagu ta on’. Philips jätab endale õiguse omal vabal valikul piirata või lõpetada interneti juurdepääs või Portaali tagamine ilma eelneva hoiatuseta.

4. Teie Seadme modifitseerimise piirangud

Teie Seade võimaldab juurdepääsu interneti Teenustele Portaali vahendusel. Seadme kaudu interneti juurdepääsu saamise tingimuseks on teie nõustumine:

 

a) mitte modifitseerida Seadet mingil viisil (sh tarkvara kasutamise kaudu või Seadme füüsilise muutmise kaudu).

 

b) mitte sekkuda ega üritada mööda hiilida tehnoloogilistest meetmetest, mis on mõeldud mistahes sisu juurdepääsu või õiguste kontrolliks.

 

c) mitte hiilida mööda ega üritada mingil moel mööda hiilida ühestki autoriõiguste halduse süsteemist.

 

d) mitte dešifreerida ega üritada dešifreerida krüptograafilisi võtmeid ega kõrvaldada ega üritada kõrvaldada mitte mingisuguseid turvameetmeid, mis on Seadmesse sisse ehitatud.

 

e) mitte kasutada Seadet ühelgi volitamata eesmärgil või rikkudes mistahes seadust või eeskirja.

5. Lahtiütlemised seoses Teenustega

 

Teenuseid ei kontrolli ega koosta Philips, vaid kolmandad osapooled. Teie Seade võimaldab taolistele Teenustele interneti kaudu juurdepääsu. Kuna Teenuseid pakuvad teised:

 

a) POLE PHILIPSIL TOIMETAVAT KONTROLLI ÜHEGI TEIE SEADME KAUDU SAADUD TEENUSE ÜLE JA TA EI VASTUTA SEETÕTTU TEENUSTE, NENDE SISU, ISELOOMU VÕI EDASTAMISE EEST.

 

b) PHILIPS EI KINNITA ÜHTEGI ARVAMUST, MIDA VÄLJENDATAKSE TEIE SEADME KAUDU SAADUD MISTAHES TEENUSTES.

 

c) PHILIPS EI GARANTEERI TEENUSTE TÕEPÄRASUST, TÄPSUST, USALDUSVÄÄRSUST, TÄIELIKKUST VÕI ÕIGEAEGSUST.

 

d) NÕUSTUTE, ET TEENUSTE KASUTAMINE JA NEIST SÕLTUMINE TOIMUB OMAL VASTUTUSEL.

6. Juurdepääsu piirangud

 

Philips ei garanteeri juurdepääsu Portaalile ega ühelegi selle Teenusele. Philips võib omal äranägemisel igal ajal lisada või kõrvaldada juurdepääsu mistahes konkreetsele Teenusele. Kuigi Philips püüab pakkuda head Teenuste valikut, ei garanteeri Philips pidevat juurdepääsu ühelegi konkreetsele Teenusele.

7. Sisu õigused

 

Teenuseid võivad kaitsta autorõiguste seadused või intellektuaalse omandi või omandiõiguse seadused. Mõnes olukorras, nagu näiteks teenuse kasutamisel ärikeskkonnas, võib Philips nõuda, et omandaksite omal kulul, riisikol ja vastutusel litsentsi või mõne muu volituse taolise Teenuse juurdepääsuks ja kasutamiseks. Nõustute, et juhul, kui nimetatud litsents või volitus on vajalik, on antud litsentsi või volituse hankimine teie vastutusel. Nõustute, et olete täielikult vastutav mistahes kahjude eest, mida te võite kanda vajalike litsentside või volituste hankimata jätmise korral Seadme kaudu kättesaadava sisu

kasutamiseks. Nõustute, et Philips ei vastuta teie ees mingil viisil teiepoolse Sisu kasutamise osas.

8. Seadme, Portaali ja/või Kasutustingimuste muudatused

 

8.1 Philips võib omal äranägemisel muuta Seadme või Portaali funktsioone, näiteks lisades või eemaldades funktsioone või Teenuseid Portaalist. Mõned muudatused võivad mõjutada käesolevaid Kasutustingimusi.

 

8.2 Philips võib aeg-ajalt teha Kasutustingimustes muudatusi. Pärast muudatuste tegemist teeb Philips muudetud Kasutustingimused oma veebisaidil kättesaadavaks. Peaksite Kasutustingimusi muudatuste osas regulaarselt kontrollima.

 

8.3 Mõistate ja nõustute, et kui kasutate Portaali pärast käesolevate Kasutustingimuste muutmise kuupäeva, käsitleb Philips teiepoolset kasutamist nõustumisena uuendatud Kasutustingimustega.

9. Tarkvara ja intellektuaalse omandi õigused 

 

9.1 Võite vajada Portaali kasutamiseks ja juurdepääsuks mõningatele Teenustele teatud tarkvaraprogramme. Võite olla saanud teatud tarkvara koos Seadme ostuga ja võite aeg-ajalt tulevikus saada muud tarkvara. Enamik tarkvara sisaldub või hakkab sisalduma Seadmes ja pole teile juurdepääsetav. Osa tarkvara kuulub Philipsile ja osa kolmandatele osapooltele.

 

9.2 Teiepoolne Philipsile kuuluva tarkvara kasutamine allub käesolevatele Kasutustingimustele ja mistahes kehtivale litsentsilepingule. Teiepoolne kolmandatele osapooltele kuuluva tarkvara kasutamine allub nende kehtivatele litsentsilepingutele.

 

9.3 Teiepoolsel tarkvara kasutamisel ei kandu ükski tarkvara tiitlipärane ega omandiõigus teile üle. Philips säilitab kõik tarkvara ja intellektuaalse omandi õigused, sh autoriõigused, patendiõigused ja oma kaubamärkide ja kaubanimetuste õigused.

 

9.4 Tarkvara kasutamisega nõustute, et te ei võta koost lahti, ei dekompileeri, ei loo tuletistöid, ei pöördprojekteeri, ei modifitseeri, ei all-litsentseeri ega levita tarkvara ega kasuta tarkvara mitte mingitel volitamata eesmärkidel või vastuolus mistahes seaduste või eeskirjadega.

10. Lahtiütlemine garantiist

 

10.1 PHILIPS EI GARANTEERI OTSESELT EGA KAUDSELT, ET: (I) SEADE, PORTAAL VÕI MISTAHES TEENUS VASTAB TEIE NÕUDMISTELE; (II) ET PORTAALI KASUTAMINE ON KATKEMATU, ÕIGEAEGNE, TURVALINE VÕI VEATU.

 

10.2 PHILIPS EI PAKU OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID PORTAALI VÕI AVATUD INTERNETI KAUDU SAADUD INFORMATSIOON VÕI SISU OSAS EGA TEIEPOOLSE MISTAHES INFORMATSIOONIST VÕI SISUST SÕLTUMISE VÕI SELLE KASUTAMISE OSAS. SPETSIIFILISED GARANTIID ANTI SEADME OSTMISEL JA NEED GARANTIID, SH NENDE GARANTIIDE LAHTIÜTLEMISED, KEHTIVAD ENDISELT.

11. Vastutuse piirang

 

PHILIPS EI VASTUTA TEIE EGA ÜHEGI TEISE OSAPOOLE EES ÜHEGI KAUDSE, JUHUSLIKU, KARISTUSLIKU, ERI- VÕI KAASNEVA KAHJU EEST (SH KAOTATUD KASUM, VÕI SÄÄSTUD) EGA ANDMEKAO VÕI ÄRITEGEVUSE KATKESTUSE EEST, MIS TULENEB VÕI SEOSTUB SEADME, PORTAALI VÕI MISTAHES TEENUSE TEIEPOOLSE KASUTAMISEGA, SÕLTUMATA SELLEST, KAS KAHJUD PÕHINEVAD SÜÜTEO-, GARANTII-, LEPINGU- VÕI MÕNEL MUUL ÕIGUSEL – ISEGI KUI PHILIPSIT ON TEAVITATUD VÕI TA ON TEADLIK TAOLISTE KAHJUDE VÕIMALUSEST. MITTE MINGIL JUHUL EI ÜLETA PHILIPSI KOGUVASTUTUS KAHJUDE EEST (MISTAHES PÕHJUSEL) SEADME EEST TASUTUD SUMMAT.

 

Ülaltoodud erandid ei kehti raske hooletuse või tahtluse, surmajuhtumi, kehavigastuse või tervise kahjustamise juhtumite korral.

12. Üldtingimused

 

12.1 Kasutustingimused sätestavad teie ja Philipsi vahelise tervikliku seadusliku lepingu ja reguleerivad teiepoolset Seadme ja Portaali kasutamist juurdepääsuks kolmandate osapoolte Teenustele.

 

12.2 Nõustute, et Philips võib anda teile teateid, sh Kasutustingimuste muudatuste kohta, avaldades need Portaalis.

 

12.3 Nõustute, et kui Philips ei kasuta ega kehtesta ühtegi Kasutustingimustes sisalduvat (või kehtiva seadusandluse kohaselt talle võimaldatavat) juriidilist õigust ega heastamisvahendit, siis ei käsitleta seda Philipsi õiguste ametliku loovutamisena ja need õigused või heastamisvahendid on Philipsile endiselt kättesaadavad.

 

12.4 Kui mistahes kohus, mis omab volitust antud asja üle otsustada, otsustab, et käesolevate Kasutustingimuste mistahes sätted on kehtetud, siis eemaldatakse antud säte Kasutustingimustest, mõjutamata ülejäänud Kasutustingimusi. Kasutustingimuste ülejäänud osa on endiselt kehtiv ja kohaldatav.

 

12.5 Kasutustingimused ja teie suhe Philipsiga Kasutustingimuste mõistes allub selle kohtupiirkonna seadustele, kus Seade müüdi ja te nõustute käesolevaga vastava riigi kohtute mittevälistava kohtualluvusega. Nõustute, et Philipsil lubatakse siiski taotleda kohtulikke heastamisvahendeid (või muid samaväärseid kiire seaduslike heastamisvahendite liike) igas kohtualluvuses. Käesolevad kasutustingimused ei allu Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioonile kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta, mille rakendamisest käesolevaga otseselt loobutakse.

B. Philipsi privaatsuspoliitika.

 

Philips usub tõsiselt isiklike andmete privaatsuse kaitsesse, mida te Philipsiga jagate. Philips usub samuti, et on oluline teavitada teid, kuidas teie isiklikke andmeid kasutatakse.

 

Portaali parendamiseks võib Philips kasutada „küpsiseid”, et koguda ja salvestada osasid teie isiklikke andmeid. Lisaks sellele kasutab Philips Ad-Serving tehnoloogia ettevõtteid turunduseks ja reklaamiks, nagu näiteks AdLINK, need Ad-Serving tehnoloogia ettevõtted kasutavad samuti „küpsiseid”.

 

„Küpsis” on väike tekstifail, mis saadetakse teie seadmesse, mis võimaldab Philipsil ja Ad-Serving tehnoloogia ettevõtetel teie Seadet järgmisel külastusel ära tunda, ilma ei peaks teid tülitama uue registreerimisnõudega. Kui kasutate Portaali, Teenuseid ja/või avatud internetti, siis kogub ja salvestab „küpsis” teilt mõningaid „külastaja andmeid”, nagu näiteks, aga mitte ainult, seadme IP-aadress, Portaali kasutamise kuupäev ja kellaaeg, kasutatava Teenuse pakkuja nimi ja avatud internetis külastatud aadressid, kuhu lingiti Portaali kaudu. Kogutud ja salvestatud teave kustutatakse mõne aja pärast Philipsi ja/või Ad-Serving ettevõtete poolt.

 

Küpsiste ja nende kasutamise kohta ning lugege palun meie brauseri spikrifaili. Philips soovitab teil lugeda Philipsi privaatsuspoliitikat, et saada rohkem teada Philipsi poolt teie Seadmesse saadetud küpsiste abil kogutud isiklike andmete kasutamise kohta, mis on saadaval aadressil:

 

https://www.philips.ee/privacypolicy/index.page

 

Philips soovitab teil lugeda ka Ad-Serving tehnoloogia ettevõtete privaatsuspoliitikaid, keda Philips kasutab turunduseks ja reklaamiks, et saada rohkem teada Ad-Serving tehnoloogia ettevõtete poolt teie Seadmesse saadetud küpsiste abil kogutud isiklike andmete kasutamise kohta, mis on saadaval aadressil:

 

http://www.adlink.net/company/privacy.php

C. Philipsi autoriõiguse poliitika.

 

Kui olete autoriõiguse omanik või tema esindaja ja usute, et Portaal või mõni selle kaudu kättesaadavaks tehtud või selle kaudu lingitud Teenus rikub teie autoriõigusi, siis võite esitada Philipsile rikkumisteate, kasutades järgmist vormingut:

 

EVäidetavalt rikutud õiguse omaniku nimel volitatud isiku füüsiline või elektrooniline allkiri;

Väidetavalt rikutud autoriõigusega töö identifitseerimine või kui üks teade hõlmab mitut tööd, siis antud veebilehel sisalduvate nimetatud tööde täielik loend;

Väidetavalt rikutud autoriõigusega materjali või rikkuva tegevuse subjektiks oleva materjali identifitseerimine ning mis tuleks eemaldada või millele tuleks kõrvaldada juurdepääs ja mõistlikult piisav informatsioon, mis võimaldaks teenusepakkujal antud materjali leida;

Piisav informatsioon, mis võimaldaks meil või teenusepakkujal teiega ühendust saada: postiaadress, telefoninumber ja olemasolu korral e-postiaadress;

Väide, et olete heauskselt veendunud, et materjali kasutamine kaebuses toodud viisil pole autoriõiguse omaniku, tema esindaja või seaduse poolt lubatud;

Väide, et teates toodud informatsioon on täpne ja et olete volitatud tegutsema väidetavalt rikutud välistava õiguse omaniku nimel.

 

Õiguste rikkumise teated võib saata aadressil: Philips Consumer Lifestyle B.V., High Tech Campus 37, 5656 AE, Eindhoven, Holland, e-post: nettv@philips.com>, faks: +31 40 27 37290.

 

Olete teadlik, et kui esitate ülaltoodud nõuetele mittevastava autoriõiguse rikkumise teate, siis see on kehtetu ja võidakse ilma teatamata tagasi lükata.

 

Mistahes isik, kes tõlgendab teadlikult materiaalselt valesti, et materjal või teenused rikuvad õigusi ja saadab vastava ülaltoodud poliitika kohase teate, mistõttu Philips kõrvaldab või keelab juurdepääsu materjalile või Teenustele, on juriidiliselt vastutav.

D. Teave meie kohta

 

InternetiTV Portaali pakkuja:

 

Philips Consumer Lifestyle B.V.
High Tech Campus 37 
5656 AE, Eindhoven 
Holland
Äriregistri nr 17066875
Käibemaksukohuslase nr NL009807184B01

 

Mistahes märkuste korral antud veebilehe kohta pöörduge palun aadressil: nettv@philips.com

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Meie saiti saab kõige paremini vaadata Microsoft Edge, Google Chrome või Firefox uusima versiooniga.